пї ข้อมูลโรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติที่มาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

          ประวัติโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเรียบเรียงจากข้อเขียน ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้เรียบเรียงไว้ในความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลศึกษาและที่มา ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

          - ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ของรัฐเต็มรูปแบบขึ้น เพราะก่อนหน้านี้การอนุบาลศึกษาของไทยมีโรงเรียนที่จัดสอนชั้นอนุบาลเป็น โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง คือ โรงเรียนมาแตร์เดอี และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมีการประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสอบชิงทุนไปศึกษาและดูงานด้านการอนุบาล ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ นางจิตรา  ทองแถม ณ อยุธยา (คุฯหญิงจิตรา  ทองแถม ณ อยุธยา) เมื่อกลับจากการศึกษาและดูงาน ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ในบริเวณโรงเรียนการเรือนพระนคร (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ

          - กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบทุกจังหวัด ในปี พ.ศ. 2486 จึงมอบหมายให้นางสาวเบญจา  ตุงคะสิริ (คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ) ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาด้านอนุบาลศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกฝึกหัดครูอนุบาล ซึ่งนางสาวเบญจา  ตุงคะสิริ (คุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ) ถือเป็นหนึ่งใ

นสี่ของผู้ได้รับทุนไปศึกษาด้านการอนุบาลศึกษาที่ ประเทศญี่ปุ่นรุ่นแรก อีกสามคน คือ นางสาวสมถวิล  สวนสำอาง  นางสาวสวัสวดี  วรรณโกวิท  และนางสาวเอื้อนทิพย์  เปรมโยธิน

          - ปี พ.ศ. 2484 ได้เปิดแผนกฝึกหัดครู โดยรับนักเรียนฝึกหัดครูเข้าศึกษาวิชาอนุบาล หลักสูตร 1 ปี

          โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 80 โรงเรียน (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ยังไม่รวมจังหวัดบึงกาฬ) โดยแต่ละจังหวัดจะมีโรงเรียนอนุบาลจังหวัดละ 1 โรงเรียน ยกเว้นกรุงเทพมหานครมี 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนอนุบาลสามเสน และจังหวัดพิจิตรมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" (ซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณหญิงเบญจา  แสงมะลิ)

          นอกจากนี้ยังมีชื่อโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่มีชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ ใช้ชื่อจังหวัดเพียงอย่างเดียว คือ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน (ชื่อโรงเรียนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล/0741 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2507)  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ลำปาง

          โรงเรียนอนุบาลพังงามีพื้นที่  21 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 3  บ้านท้ายทอย  ต.ถ้ำน้ำผุด  อ.เมืองพังงา จ.พังงา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์  และอาคารประกอบ อื่นๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด 815,760 บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

          โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นอนุบาล 1 มีจำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน 4 ห้องเรียน และระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีจำนวนห้องเรียนชั้นละ 5 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีจำนวนห้องเรียนชั้นละ 4 ห้องเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเป็นรูปอักษร อ สามเหลี่ยม มีดอกบัวอยู่กลางอักษร 

สัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวชมพูล้อมรอบตัวอักษร “อ”  ซึ่งมีความหมายว่า ดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่านำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญรัฐ  หลักแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา