пї สายชั้น ป.๖

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น ป.๖

๑. ชื่อ - สกุล : นางฤทัย  ไพรสุวรรณ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๖/๑)


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๓๑๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ประถมศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทนา  รัตนพันธ์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย  (ครูประจำชั้น ป.๖/๒)


     อันดับ :
-


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๕๒๘


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๓. ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ  มายะการ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๖/๓)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี กศ.บ.(แนะแนวทางการศึกษา)


๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวธนิกา  หาญจิตร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๖/๔) ห้องพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


    อันดับ :
คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๒๖


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวนีย์   โบบทอง


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๖/๕) ห้องพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
๙๗๖


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๖

๖. ชื่อ - สกุล : นายนิคม  ปานรักษ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

๗. ชื่อ - สกุล : นางกิตติยา  ทองสุข


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๖)


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๙๕


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

๗. ชื่อ - สกุล : นายจิระวิน  ชูไพ


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ 


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ :
๒๘๗๓


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ศิลปศึกษา)

๗. ชื่อ - สกุล : นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย


อันดับ :
-


ตำแหน่งเลขที่ :
๗๘๘


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญรัฐ  หลักแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา