пї รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 โรงเรียน

อนุบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประจำปี การศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 35 คนที่ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค

KWDL แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ที่เรียนโดยใช้เทคนิค KWDL และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test (Dependent) ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL เมื่อนำไปจัด

การเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/4 ของโรงเรียนอนุบาลพังงา พบว่า มีประสิทธิภาพ

E1 / E2 เท่ากับ 84.69/84.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ก่อนและหลังเรียน ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์ที่ได้รับ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่า ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นลำดับแรก

รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้ ตามลำดับ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญรัฐ  หลักแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา