пї รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้ประเมิน นางสาวอรอุมา ทองสกุล

     วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุง พัฒนา ในการดำเนินการในครั้งต่อไป กลุ่มประชากร คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 668 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ได้รับแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์คืนจำนวน 668 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการประเมินพบว่า ด้านบริบทมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.24) ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33 , S.D. = 0.40) ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.30) ด้านผลผลิตมีผลการประเมินของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.31) ด้านผลผลิตผลการประเมินของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.32) ด้านผลผลิตผลการประเมินของของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.32) จากผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผลการประเมินในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ผ่านเกณฑ์ ในทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นก็พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกประเด็นของ การประเมินซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็นของการประเมินด้วยเช่นกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญรัฐ  หลักแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา