пї ประวัติความเป็นมา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลพังงา ผู้เรียนมีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก บริหารร่วมคิด มีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

          อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association  of  Southeast  Asian  Nations) ก่อตั้งขึ้นโดยปฎิญญากรุงเทพ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  อาเซียนมีสมาชิกรวมกัน ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า  และกัมพูชา ได้มีการพัฒนาความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง “ประชาคม สังคม อาเซียน” ในปี พ.ศ.๒๕๔๖  และตั้งเป็นประชาคมสังคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการร่วมมือกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ในกรอบความร่วมมือของอาเซียนได้มีนโยบายและทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน : SPIRIT OF ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค  (EDUCATION  HUP) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นการผลักดันการดำเนินการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเน้นประชาคมอาเซียนและความสามารถของเยาวชนไทยให้มีประสิทธิภาพที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน   โดยจัดตั้งศูนย์อาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน ๕๔ โรงเรียน โดยแยกเป็น ๒ ประเภท คือ
         
๑. จัดศูนย์อาเซียนศึกษา BUFFER SCHOOL สำหรับโรงเรียนเขตแดนประเทศอาเซียน จำนวน ๓๐ โรงเรียน
          ๒
. จัดศูนย์อาเซียนศึกษา SISTER SCHOOL สำหรับโรงเรียนศูนย์กลางประชาคมอาเซียน จำนวน ๒๔ โรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลพังงา ได้รับการคัดเลือกในด้านความพร้อมและศักยภาพ ให้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน  SISTER SCHOOL เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนรวมถึงในชุมชนรายรอบโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญรัฐ  หลักแหลม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางชุลีพร  พูดงาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

หัวหน้ากลุ่มงาน


นางอรพิน  สงค์ปาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล


นายสมคิด  ศรีรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายนฤทัย  จิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา