Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม - ประชุมผู้บริหารอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต่ (8 พ.ย.54)ภาพกิจกรรม » ประชุมผู้บริหารอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต่ (8 พ.ย.54) (81)
ภาพกิจกรรม - วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๔ (๒๕ พ.ย.๒๕๕๔)ภาพกิจกรรม » วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๔ (๒๕ พ.ย.๒๕๕๔) (48)
ภาพกิจกรรม - วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ (๒ ธ.ค.๕๔)ภาพกิจกรรม » วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ (๒ ธ.ค.๕๔) (200)
ภาพกิจกรรม - ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (๓๑ พ.ค.๕๕)ภาพกิจกรรม » ปีการศึกษา ๒๕๕๕ » วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (๓๑ พ.ค.๕๕) (101)
ภาพกิจกรรม - ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (๔ มิ.ย.๕๕)ภาพกิจกรรม » ปีการศึกษา ๒๕๕๕ » วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (๔ มิ.ย.๕๕) (61)
ภาพกิจกรรม - ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - พิธีเปิดโครงการ ONE TABLET PC PER CHILD (๖ มิ.ย. ๕๕)ภาพกิจกรรม » ปีการศึกษา ๒๕๕๕ » พิธีเปิดโครงการ ONE TABLET PC PER CHILD (๖ มิ.ย. ๕๕) (613)
ภาพกิจกรรม - วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ (๒๓ ต.ค. ๒๕๕๕)ภาพกิจกรรม » วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ (๒๓ ต.ค. ๒๕๕๕) (21)
ภาพกิจกรรม - ติดตามผลการจัดการศึกษา สพฐ. (๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕)ภาพกิจกรรม » ติดตามผลการจัดการศึกษา สพฐ. (๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕) (29)
ภาพกิจกรรม - กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ (๑๐ พ.ย. ๕๕)ภาพกิจกรรม » กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ (๑๐ พ.ย. ๕๕) (220)
ภาพกิจกรรม - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕ (๒๕ พ.ย. ๕๕)ภาพกิจกรรม » วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕ (๒๕ พ.ย. ๕๕) (43)
ภาพกิจกรรม - วันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๔ ธ.ค. ๕๕)ภาพกิจกรรม » วันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๔ ธ.ค. ๕๕) (163)
ภาพกิจกรรม - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๕ ธ.ค. ๕๕)ภาพกิจกรรม » วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๕ ธ.ค. ๕๕) (86)
ภาพกิจกรรม - การแข่งขันกีฬาภายใน ภาพกิจกรรม » การแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕) (325)
ภาพกิจกรรม - วันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๖ ม.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » วันครู ประจำปี ๒๕๕๖ (๑๖ ม.ค. ๒๕๕๖) (312)
ภาพกิจกรรม - นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา ออกอากาศรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ อสมท. (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา ออกอากาศรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ อสมท. (๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖) (14)
ภาพกิจกรรม - ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสิรินภัส โพชนาธาร (๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสิรินภัส โพชนาธาร (๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖) (38)
ภาพกิจกรรม - ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๑ และ ป.๑ (๑๖ มี.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๑ และ ป.๑ (๑๖ มี.ค. ๕๖) (34)
ภาพกิจกรรม - พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖) (317)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒๗ มี.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒๗ มี.ค. ๕๖) (225)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » กิจกรรมวันวิสาขบูชาโรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๑ พ.ค. ๒๕๕๖) (52)
ภาพกิจกรรม - นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมไถ่ชีวิตโค (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมไถ่ชีวิตโค (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖) (14)
ภาพกิจกรรม - โรงเรียนอนุบาลพังงา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒ มิ.ย. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » โรงเรียนอนุบาลพังงา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒ มิ.ย. ๒๕๕๖) (69)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖) (272)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ภาพกิจกรรม » กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (229)
ภาพกิจกรรม - กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) (๑ ก.ค. ๔๖)ภาพกิจกรรม » กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) (๑ ก.ค. ๔๖) (130)
ภาพกิจกรรม - กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา (๑ ก.ค. ๒๕๕๖)ภาพกิจกรรม » กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา (๑ ก.ค. ๒๕๕๖) (214)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (๙ ส.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (๙ ส.ค. ๕๖) (1275)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒๐ ส.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒๐ ส.ค. ๕๖) (5)
ภาพกิจกรรม - กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา คว้ารางวัลระดับประเทศ (๑ ก.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลพังงา คว้ารางวัลระดับประเทศ (๑ ก.ค. ๕๖) (49)
ภาพกิจกรรม - วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๖ (๓ ธ.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๖ (๓ ธ.ค. ๕๖) (79)
ภาพกิจกรรม - คณะครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (๕ ธ.ค. ๕๖)ภาพกิจกรรม » คณะครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (๕ ธ.ค. ๕๖) (54)
ภาพกิจกรรม - การแข่งขันกีฬา ภาพกิจกรรม » การแข่งขันกีฬา "บัวชมพูเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (653)
ภาพกิจกรรม - มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗)ภาพกิจกรรม » มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗) (55)
ภาพกิจกรรม - กีฬาอนุบาลประสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (๑ เมษายน ๒๕๕๗)ภาพกิจกรรม » กีฬาอนุบาลประสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) (255)
ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗)ภาพกิจกรรม » พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗) (223)
ภาพกิจกรรม - เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗)ภาพกิจกรรม » เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗) (53)
ภาพกิจกรรม - กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)ภาพกิจกรรม » กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพังงา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) (170)
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมพหุปัญญาพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม » กิจกรรมพหุปัญญาพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (234)
ภาพกิจกรรม - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม » วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗ (71)
ภาพกิจกรรม - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม » เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (208)
ภาพกิจกรรม - วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม » วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา ประจำปี ๒๕๕๗ (326)
ภาพกิจกรรม - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม » วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (12)
ภาพกิจกรรม - ภาพบุคลากรภาพกิจกรรม » ภาพบุคลากร (2)
 
Powered by Phoca Gallery

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network