Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ลูกจ้างประจำ

๑. ชื่อ - สกุล : นายเจริญสุข  กสิบาล


    ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ


    วิทยฐานะ :
-


    ระดับ :
 บ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ : ๑๘๐๑๑


    วุฒิการศึกษา :

๒. ชื่อ - สกุล : นายบุญเพรียง  คงอิ้ว


    ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ


    วิทยฐานะ :
-


    ระดับ :
 บ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ : ๑๘๐๑๐


    วุฒิการศึกษา :

๓. ชื่อ - สกุล : นางเพ็ญณี  สุดหล้า


    ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ


    วิทยฐานะ :
-


    ระดับ :
 บ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๘๐๑๒


    วุฒิการศึกษา : ป.๔

๔. ชื่อ - สกุล : นางวรรดี  มิตรงาม


    ตำแหน่ง :
พี่เลี้ยง


    วิทยฐานะ :
-


    ระดับ :
 ส.๒


    ตำแหน่งเลขที่ : ๑๘๐๑๓


    วุฒิการศึกษา : ป.๔


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network