Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ   จตุราบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณกร  ยมนา ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
3. นางอัญชุลี  ผลประสาร ผู้แทนครู
กรรมการ
4. นางเจริญศรี  พึ่งกิจ ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
5. นายสุรพงศ์  จินดาพล ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายทรงยศ  นาคฤทธิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
7. นายปราโมทย์  แหล่ทองคำ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ กรรมการ
8. พระโพธิธรรมประภาส ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ กรรมการ
9. นายภาวัช  ลิ่มธนาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมพร  โบบทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นางพรดารา  ประมูลทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นางวันดี  ปิยนามวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายศุภชัย  นิจอภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายประเสริฐ  มากแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15.
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network