Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น ป.๖

๑. ชื่อ - สกุล : นางฤทัย  ไพรสุวรรณ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๖/๑)


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๓๑๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ประถมศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางสาวนันทนา  รัตนพันธ์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย  (ครูประจำชั้น ป.๖/๒)


     อันดับ :
-


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๕๒๘


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๓. ชื่อ - สกุล : นางอรวรรณ  มายะการ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๖/๓)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี กศ.บ.(แนะแนวทางการศึกษา)


๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวธนิกา  หาญจิตร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๖/๔) ห้องพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


    อันดับ :
คศ.๑


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๒๖


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวนีย์   โบบทอง


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๖/๕) ห้องพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
๙๗๖


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๖

๖. ชื่อ - สกุล : นายนิคม  ปานรักษ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

๗. ชื่อ - สกุล : นางกิตติยา  ทองสุข


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๖)


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๙๕


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

๗. ชื่อ - สกุล : นายจิระวิน  ชูไพ


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ 


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ :
๒๘๗๓


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ศิลปศึกษา)

๗. ชื่อ - สกุล : นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย


อันดับ :
-


ตำแหน่งเลขที่ :
๗๘๘


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network