Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น ป.๔

๑. ชื่อ - สกุล : นางสุชาดา อธิกิจรุ่งเรือง


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๔/๑)


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
๕๔๖


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางพวงผกา  เปรมจิตร์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๔/๒)


     อันดับ :
คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ :
๖๙๔


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๓. ชื่อ - สกุล : นางนุสรากรณ์  ปานมี


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๔/๓)


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๑๔๗


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

๔. ชื่อ - สกุล : นางฉวีวรรณ  โปฎก

     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๔/๔) ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๖


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(ประถมศึกษา)

๕. ชือ - สกุล : นางสุพัตรา  สุขขะชนะ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๔/๕) 


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
๑๕๑๒


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

๖. ชือ - สกุล : นางอภิชญา  หนูทวี


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๔/๖)


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ :
 ๑๒๖


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ (ประถมศึกษา)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๔

๗. ชือ - สกุล : นางพัชวรรณ  ตุลารักษ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ 


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๒๑๗๙


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ศษ.บ (ประถมศึกษา)

 
   วุฒิการศึกษา : 

๘. ชือ - สกุล : นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (หัวหน้าสายชั้น ป.๔)


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๙


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 

วุฒิการศึกษา : ป.โท ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

๙. ชือ - สกุล : นายเขษมศักดิ์ นครินทร์


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูอัตราจ้าง


อันดับ :
-


ตำแหน่งเลขที่ :
 


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(พลศึกษา)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network