Get Adobe Flash player

เผยแพร่นวัตกรรม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ป.๓

๑. ชื่อ - สกุล : นางอัญชุลี  ผลประสาร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๓ , ครูประจำชั้น ป.๓/๑) ห้องโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๖


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(สุขศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางอรพิน  สงค์ปาน


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๓/๒)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๖๕


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)


    วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๓. ชื่อ - สกุล : นางเสริมศรี  พลรงค์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๓/๓)


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๑


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(จิตวิทยาและแนะแนว)

๔. ชื่อ - สกุล : นางจันทร์ตรี  กิ้มซื่อ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๓/๔)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๕๖๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(บริหารการศึกษา)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๕)


    อันดับ :
คศ.๑


    
ตำแหน่งเลขที่ : ๑๗๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๓

๖. ชื่อ - สกุล : นายเทพนม  ณ นคร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ : ๓๙๒


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(พืชศาสตร์)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์   เทพณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิชญาสิณี   ทัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network