Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น ป.๓

๑. ชื่อ - สกุล : นางสาวอ้อยทิพย์  ชูกำเนิด


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๓/๑)


อันดับ :
 ครูผู้ช่วย


ตำแหน่งเลขที่ :
 ๙๒


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(สถิติประยุกต์)

๒. ชื่อ - สกุล : นางเสริมศรี  พลรงค์


 ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๓ , ครูประจำชั้น ป.๓/๒)


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๑


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(จิตวิทยาและแนะแนว)

๓. ชื่อ - สกุล : นายกวีวัฒน์   เจริญงาน


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๓)


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ :
 ๒๗๓๗


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)


วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

๔. ชื่อ - สกุล : นางอรพิน  สงค์ปาน


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 (ครูประจำชั้น ป.๓/๔)


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ : ๒๑๖๕


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)

                    ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ

                    เฉพาะอาชีพ (ครู)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวดารัตน์  แสงสวัสดิ์


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๕)


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ :
 ๑๙


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษา : ป.โท กศ.บ.(การบริหารการศึกษา)


ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๓

๖. ชื่อ - สกุล : นางอัญชุลี  ผลประสาร


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ : ๑๓๖


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(สุขศึกษา)

๗. ชื่อ - สกุล : นายเทพนม  ณ นคร


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ : ๓๙๒


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(พืชศาสตร์)

๘. ชื่อ - สกุล : นางสาวรัชนีวรรณ  บูรณะหิรัญ


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
พนักงานราชการ


อันดับ :
-


ตำแหน่งเลขที่ : -


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network