Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ป.๓

๑. ชื่อ - สกุล : นางอัญชุลี  ผลประสาร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๓/๑) ห้องโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๖


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(สุขศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางเสริมศรี  พลรงค์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๓ , ครูประจำชั้น ป.๓/๒)


     อันดับ :
คศ.๓


     ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๑


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(จิตวิทยาและแนะแนว)

๓. ชื่อ - สกุล : นายกวีวัฒน์   เจริญงาน


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๓)


     อันดับ :
คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ :


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)


     วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๔)


     อันดับ :
คศ.๑


    
ตำแหน่งเลขที่ : ๑๗๘


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๕. ชื่อ - สกุล : นางอรพิน  สงค์ปาน


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๓/๕)


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๖๕


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)


     วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๓

๖. ชื่อ - สกุล : นายเทพนม  ณ นคร


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ : ๓๙๒


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(พืชศาสตร์)

๗. ชื่อ - สกุล : นายเอกชัย   ศรีสุขใส


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู


     อันดับ :
คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ : ๑๒๙๘๒๐


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ดนตรี)

๘. ชื่อ - สกุล : นายจิระวิน   ชูไพ


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู


     อันดับ :
คศ.๑


     ตำแหน่งเลขที่ : ๗๖๕


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ศิลปะ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์   เทพณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิชญาสิณี   ทัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network