Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ป.๓

๑. ชื่อ - สกุล : นางอัญชุลี  ผลประสาร


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : 
ครูชำนาญการพิเศษ (ครูประจำชั้น ป.๓/๑) ห้องโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๖


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(สุขศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางเสริมศรี  พลรงค์


 ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสายชั้น ป.๓ , ครูประจำชั้น ป.๓/๒)


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๑


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(จิตวิทยาและแนะแนว)

๓. ชื่อ - สกุล : นายกวีวัฒน์   เจริญงาน


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๓)


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ :


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)


วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์  สมบัติบุญ


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๓/๔)


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ : ๑๗๘


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๕. ชื่อ - สกุล : นางอรพิน  สงค์ปาน


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๓/๕)


อันดับ :
คศ.๓


ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๖๕


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)


วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๓

๖. ชื่อ - สกุล : นายเทพนม  ณ นคร


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ : ๓๙๒


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี วท.บ.(พืชศาสตร์)

๗. ชื่อ - สกุล : นายจิระวิน   ชูไพ


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู


อันดับ :
คศ.๑


ตำแหน่งเลขที่ : ๗๖๕


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศศ.บ.(ศิลปะ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network