Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น ป.๑

๑. ชื่อ - สกุล : นางวิภา  จำปาทอง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น ป.๑/๑)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๕๙๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์   คงคา


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครู (ครูประจำชั้น ป.๑/๒)


    อันดับ :
 คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.()

๓. ชื่อ - สกุล : นางสาวพรผกา   แสวงกิจ


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย (หัวหน้าสายชั้น ป.๑ ,ครูประจำชั้น ป.๑/๓)


    อันดับ :
ครูผู้ช่วย


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๐๙๒๑


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(สังคมศึกษา)

๔. ชื่อ - สกุล : นางสาวศุภร   ดอรอแมง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครู
 (ครูประจำชั้น ป.๑/๔)


    อันดับ :
 คศ.1


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๔๑๓


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

๕. ชื่อ - สกุล : นางสาวมารีแย 


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๑/๕)


    อันดับ :
 ครูผู้ช่วย


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๕๖๐


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

๖. ชื่อ - สกุล : นายสมคิด   ศรีรักษ์


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น ป.๑/๖ MEP)


     อันดับ : ครูผู้ช่วย


     ตำแหน่งเลขที่ :
 ๗๒๒


     วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ครูพิเศษประจำสายชั้น ป.๑

๗.ชื่อ - สกุล : นางสาวสาวิตรี  แก้วกล้า


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูอัตราจ้าง


อันดับ :
-


ตำแหน่งเลขที่ : -


วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ. (ดนตรีศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network