Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้ากลุ่มงาน

๑. ชื่อ - สกุล : นายนิคม   ปานรักษ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ


    ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางลดาวัลย์   ภัทรปกรณ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


    ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๓


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)

๓. ชื่อ - สกุล : นางกาญจนี   เมตตาวิมล


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


    ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๙


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

๔. ชื่อ - สกุล : นางอรพิน  สงค์ปาน


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการพิเศษ


    ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
 ๒๑๖๕


    วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ.(ส้งคมศึกษา)    
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network