Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น อ.๒

๑. ชื่อ - สกุล : นางจรูญศรี มธุรส


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.๒/๑)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ บุญเสริม


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ./๒)

 
    อันดับ : คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

๓. ชื่อ - สกุล : นางฐิติมา นาวีว่อง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการ (หัวหน้าสายชั้น อ.๒ , ครูประจำชั้น อ./๓)


    อันดับ :
 คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๒


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

๔. ชื่อ - สกุล : นางเกศสุพิชญ์ แก้วขาว


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ./๔)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๗๕


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

ครูพิเศษประจำสายชั้นอนุบาล ๒

๕. ชื่อ - สกุล : นางกาญจนี  เมตตาวิมล


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๙


วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network