Get Adobe Flash player

เผยแพร่นวัตกรรม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... สามัคคี มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาอนามัย    วิสัยทัศน์... ภายในปี พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา จะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลก และยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

อนุบาล 1

1. ชื่อ - สกุล : นางจรูญศรี มธุรส


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.1/1)


    อันดับ :
คศ.2


    ตำแหน่งเลขที่ :
140


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

2. ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ บุญเสริม


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.1/2)

 
    อันดับ : คศ.2


    ตำแหน่งเลขที่ :
148


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

3. ชื่อ - สกุล : นางฐิติมา นาวีว่อง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการ (หัวหน้าสายชั้น อ.1 , ครูประจำชั้น อ.1/3)


    อันดับ :
 คศ.2


    ตำแหน่งเลขที่ :
 132


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

4. ชื่อ - สกุล : นางเกศสุพิชญ์ แก้วขาว


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.1/4)


    อันดับ :
คศ.2


    ตำแหน่งเลขที่ :
275


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

ครูพิเศษประจำสายชั้นอนุบาล 1

5. ชื่อ - สกุล : นางกาญจนี  เมตตาวิมล


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ


    อันดับ : คศ.2


    ตำแหน่งเลขที่ :
149


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์   เทพณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิชญาสิณี   ทัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network