Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น อ.๑

๑. ชื่อ - สกุล : นางจรูญศรี มธุรส


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.๑/๑)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๐


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

๒. ชื่อ - สกุล : นางเยาวลักษณ์ บุญเสริม


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.๑/๒)

 
    อันดับ : คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๘


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

๓. ชื่อ - สกุล : นางฐิติมา นาวีว่อง


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการ (หัวหน้าสายชั้น อ.๑ , ครูประจำชั้น อ.๑/๓)


    อันดับ :
 คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๓๒


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

๔. ชื่อ - สกุล : นางเกศสุพิชญ์ แก้วขาว


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (ครูประจำชั้น อ.๑/๔)


    อันดับ :
คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๒๗๕


    วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network