Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สายชั้น อ.๑

๑. ชื่อ - สกุล : นางสุมาลี  โสมณวัฒน์


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ ( ครูประจำชั้น อ.๑/๑)


อันดับ :
คศ.๒


ตำแหน่งเลขที่ :
๒๑๖๓


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

 

๒. ชื่อ - สกุล : นางศิยาภรณ์  พัฒน์สนิท


     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ (หัวหน้าสายชั้น อ.๑,ครูประจำชั้น อ.๑/๒)


     อันดับ :
คศ.๒


     ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๓


     วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

๓. ชื่อ - สกุล : นางลดาวัลย์  ภัทรปกรณ์


    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
 ครูชำนาญการ ( ครูประจำชั้น อ.๑/๓)


    อันดับ :
 คศ.๒


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๔๓


    วุฒิการศึกษา :
 ป.ตรี ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)

  

๔.ชื่อ - สกุล : นางสาวพาราดี  เฉี้ยฉุ้น


ตำแหน่ง/วิทยฐานะ :
ครูผู้ช่วย (ครูประจำชั้น อ.๑/๔)


อันดับ :
 คศ.

ตำแหน่งเลขที่ : ๙๖๕๒


วุฒิการศึกษา :
ป.ตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network