Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร


๑. ชื่อ - สกุล : 


    ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


    วิทยฐานะ :


    อันดับ :


    ตำแหน่งเลขที่ :
 


    วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี วิชาเอก  บริหารการศึกษา

๒. ชื่อ - สกุล : นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร


    ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


    วิทยฐานะ :
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๑๙


    วุฒิการศึกษา :
ป.โท ค.ม.(การบริหารการศึกษา)


    กำกับดูแล :
 กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๓. ชื่อ - สกุล : นางสาวอรอุมา ทองสกุล


    ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา


    วิทยฐานะ :
 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


    อันดับ :
คศ.๓


    ตำแหน่งเลขที่ :
๑๒๒


    วุฒิการศึกษา :
 ป.เอก Ed.D (Education)


    กำกับดูแล :
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network