Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

พิรุณรัตน์   ศรีนิล.  (2557).  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80           2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง พืชน่ารู้  สัตว์น่ารัก  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5  โรงเรียนอนุบาลพังงา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวนนักเรียน 39  คน  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test  (Dependent  Samples)

     ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  สัตว์น่ารัก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ  93.46/85.73
  2. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  สัตว์น่ารัก   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.7607
  3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก  กลุ่มสาระ   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจที่ได้เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พืชน่ารู้  สัตว์น่ารัก  อยู่ในระดับ  พึงพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.94

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network