Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะ ชุดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูอรพิน  สงค์ปาน)

ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดที่ 1  ดอกและการถ่ายละอองเรณู (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

คลิปวิดีโอประกอบการชุดการสอน หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุดที่ 1  ดอกและการถ่ายละอองเรณู (ครูขวัญเรือน ขจรจิตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network