Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ปีการศึกษา 2554  โดยใช้แบบจำลองซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลพังงา รวม 716 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และ การเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินพบว่า

                1. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา และนโยบายการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด  โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับการนำนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานโครงการมาใช้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน  รองลงมาคือ แผนการจัดการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงาน และด้านงบประมาณ  สื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

                3. กระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสามลำดับแรก ดังนี้คือ แนวดำเนินงานของโครงการชัดเจน ปฏิบัติได้   แผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป้าหมายของการดำเนินโครงการมีความชัดเจน

                4. การประเมินผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวม   อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้คือ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้มีการนำกิจกรรมในโครงการมาใช้ปฏิบัติจริง               

                5. เมื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวมพบว่า ประสบผลสำเร็จในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแต่ละโครงการที่ประสบผลสำเร็จเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย  โครงการค่ายวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ ICT เพื่อการศึกษา   โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ซึ่งทุกโครงการอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโครงการ

นางวีนัส   จีวะรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network