Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ปีการศึกษา 2554  โดยใช้แบบจำลองซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลพังงา รวม 716 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และ การเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินพบว่า

                1. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายการจัดการศึกษา และนโยบายการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด  โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับการนำนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานโครงการมาใช้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน  รองลงมาคือ แผนการจัดการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงาน และด้านงบประมาณ  สื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

                3. กระบวนการในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสามลำดับแรก ดังนี้คือ แนวดำเนินงานของโครงการชัดเจน ปฏิบัติได้   แผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป้าหมายของการดำเนินโครงการมีความชัดเจน

                4. การประเมินผลผลิตของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวม   อยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้คือ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และได้มีการนำกิจกรรมในโครงการมาใช้ปฏิบัติจริง               

                5. เมื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวมพบว่า ประสบผลสำเร็จในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแต่ละโครงการที่ประสบผลสำเร็จเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย  โครงการค่ายวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ ICT เพื่อการศึกษา   โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ซึ่งทุกโครงการอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกโครงการ

นางวีนัส   จีวะรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

นางสาวอรอุมา   ทองสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network