Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ปฏิทิน

คำขวัญ... วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำคุณภาพ   วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการสภานักเรียน

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1.
เด็กหญิงฐาปนรัชฎ์  แย้มยิ่ง
ประธานสภานักเรียน 
2.
เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี
รองประธานสภานักเรียน (คนที่ 1) 
3.
เด็กหญิงศุภนิด  นพฤทธิ์
รองประธานสภานักเรียน (คนที่ 2) 
4.
เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต
กรรมการ 
5.
เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์
กรรมการ 
6.
เด็กชายพัทธดนย์  มงคล
กรรมการ 
7.
เด็กหญิงญาณินท์  จันทร์แก้ว กรรมการ 
8. เด็กหญิงธัญณิคฌาย์  เนื้ออ่อน กรรมการ 
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย กรรมการ 
10. เด็กหญิงณิชชามล  สิทธิการ กรรมการ
11.เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์ กรรมการ
12.เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวลเลขานุการสภานักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ เสมพืช

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสิรินภัส   โพชนาธาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกิตติพงษ์  พลภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ ?
 

Code เว็บไซต์โรงเรียน

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link ทางการศึกษา


Social Network